profile picture
Cori WorkoutsCori Workouts
/FIT BODY 21 DIAS

DÍA 12: GLÚTEOS, ABDOMEN & PIERNAS πŸ‘πŸ”₯

5.0|25Β min
Home
Bodyweight
Strength
Toning
Abs & Core
Glutes
Lower Body
Legs
Intermediate

More workouts from Cori Workouts

DIA 1: LEG AND BOOTY BURN πŸ‘πŸ”₯
5.0
0